O Biblii

 • Slovo Biblia pochádza z gréckeho Biblion- kniha.
 • Bibilia nie je jediná kniha, ale súbor niekoľkých kníh (niekoľko kníh spolu).
 • Biblia obsahuje 66 kníh, delí sa na Starý (39) a Nový Zákon (27). Jednotlivé knihy sa  následne delia na tzv. kapitoly a potom aj na verše (krátke úryvky). Vybrané časti sú rozdelené do tzv. perikop- čiže tématicky oddelených častí Biblie (väčšinou podľa príbehov).
 • Pisatelia Biblie sú ľudia rôzneho spoločenského postavenia napr. drobní remeselníci, rybári, ale aj lekár alebo významní panovníci vtedajšej doby (kráľ Šalamún, kráľ Dávid- historicky doložené postavy).
 • Celkom ide o cca 40 pisateľov.
 • Biblia vznikla v období približne 1600 rokov ( od 15. storočia pr. Kristom do 1. storočia po Kristu).

Napriek dlhému obdobiu vzniku, aj napriek tomu, že jej pisateľmi je asi 40 autorov rôzneho spoločenského postavenia, si Biblia (pri hlbšom skúmaní) v ničom neodporuje- dopĺňa sa.

 • Starý Zákon vznikal prevažne v hebrejčine a čiastočne v aramejčine, Nový zákon najmä v gréčtine.

Obsah Biblie

 • Biblia je predovšetkým plná príbehov– príbehov ľudí, ktorí prežívali ťažkosti, trápenie, starosti, ale aj radosti… Ako v takých situáciách reagovali, ako sa rozhodovali a aké to malo dôsledky- či už pozitívne alebo negatívne?  Biblia obsahuje príbehy ľudí bohatých i chudobných, slávnych i neznámych, zdravých i chorých, starcov i malých detí, pyšných i skromných, šťastných i zúfalých…
 • Biblia je veľmi dobrá učebnica histórie– mnoho príbehov je historicky doložených, potvrdených súčasnou archeológiou. Miesta, ktoré sú popisované v Biblii, naozaj existujú.
 • Biblia obsahuje mnoho básní, piesní, ale aj dnes bežne používaných prísloví– napr.: Pýcha predchádza pád (Pr. 16,18).

biblia

 • Biblia je plná proroctiev– obsahuje stovky rôznych prorockých predpovedí, z ktorých mnohé sa vyplnili  priam na deň (napr. boli predpovedané niekoľko stoviek rokov predtým, než sa stali). Veľmi zaujímavé je napr. proroctvo zapísané v knihe Daniel v 2. kapitole- sen babylonského kráľa Nabúkadnecara- proroctvo, ktoré predpovedalo vývoj svetových dejín a všetko sa do detailov naplnilo. Proroctvo samozrejme pokračuje ďalej, takže je zaujímavé zamyslieť sa nad proroctvami pre blízku budúcnosť.
 • Biblia obsahuje praktické rady pre každodenný život v súčasnosti, ale aj v budúcnosti– napr. otázky partnerských a medziľudských vzťahov (ako si vyberať správneho partnera, ako riešiť konflikty alebo nespravodlivosť a pod.) Biblia je v mnohých krajinách základom právnych noriem, predovšetkým ústav (napr. ústava USA).
 • Biblia obsahuje odpovede na mnohé dôležité otázky– napr. odkiaľ sa zobralo zlo, bolesť a utrpenie, a či vôbec existuje jeho riešenie, existuje alebo neexistuje posmrtný život , čo nás čaká po smrti, prečo je na svete toľko zla, nešťastí,  katastrof, chorôb a ako im čeliť, odolávať alebo predchádzať, kde sme sa vzali a ako vzniklo ľudstvo, prečo sme tu a aký zmysel, cieľ a význam má náš život, je to náhoda alebo zámer, sme vo vesmíre sami, čo v blízkej i vzdialenej budúcnosti čaká nás a našu Zem, máme sa tešiť alebo strachovať, existuje vôbec nejaká spravodlivosť,…?

Významná americká spisovateľka o Biblii napísala: “Pretože Biblia obsahuje mnoho rôznych štýlov a dotýka sa veľkého množstva tém, je schopná osloviť každú myseľ a zasiahnuť každé srdce. Jej súčasťou sú historické knihy, pravdivé životné príbehy, zákony týkajúce sa vedenia štátu a riadenia domácnosti- zákony, ktorým sa ľudská múdrosť ani v najmenšom nevyrovná. Nájdeme v nej hlbokomyseľnú filozofiu i prekrásnu ľubozvučnú poéziu. Hodnota biblických textov je neporovnateľne vyššia než hodnota akéhokoľvek iného ľudského literárneho diela. A keď sa na ne pozrieme z pohľadu ústrednej biblickej myšlienky, ich význam sa ešte zvýši. Z toho uhla pohľadu nadobúda každá téma nový význam. Aj tie najjednoduchšie formulované pravdy obsahujú princípy, ktoré sa dotýkajú samotného neba a smerujú do večnosti”.

Ukážka zo Starého zákona:
“Nerozčuluj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezpráva! Veď rýchlo uschnú ako tráva a zvädnú ako zelená bylina. Dúfaj v Hospodina a konaj dobro, bývaj v slastnej krajine a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá sa ti, po čom túži tvoje srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.” (Žalm 37, 1-5)

Ukážka z Nového zákona:
“Veď tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna sa svet, aby ho odsúdil, ale aby ho spasil.” (Ján 3,16-17)

O čom hovorí Biblia:

 • Biblia hovorí predovšetkým o nádeji a istote – o nádeji na kvalitnejší a plnohodnotný život, o istote do budúcnosti, ale aj o istote v súčasnej tak uponáhľanej dobe…
 • Biblia približuje to, ako je možné získať raz večný život- život bez bolestí a trápení, starostí a chorôb…
 • Biblia môže pomôcť získať vnútorný pokoj, istotu a spokojnosť.
 • Biblia pojednáva o tom, ako by sme sa mali správať a čo nám to môže priniesť (pozitívne či negatívne).

Zaujímavosti o Biblii:

 • Je suverénne najčítanejšia kniha na svete.
 • Je často nazývaná Knihou kníh.
 • Je čítaná všetkými vekovými kategóriami- od malých detí, cez mládež, dospelých až po seniorov na celom svete.
 • Biblia alebo jej časti sú preložené do takmer 2500 jazykov a dialektov na svete.
 • Biblia zachytáva zaujímavé príbehy, ale je písaná aj v obrazoch- to znamená, že texty majú hlbší význam.
 • Pravosť súčasných biblických textov bola niekoľkokrát potvrdená- napr. aj tzv. Zvitkami od Mŕtveho mora- nálezmi časti kníh Izaiáša v kumránskej jaskyni v roku 1947 (texty pochádzajú z obdobia cca 2-3 storočia pred n.l.)- pri porovnaní so súčasnými textami sú viacmenej zhodné.
 • Biblia bola prepisovaná ručne. Po vynájdení mechanickej kníhtlače Johannom Guttenbergom bola vytlačená týmto spôsobom ako prvá práve Biblia. To pomohlo k  jej výraznému rozšíreniu a následne aj kníh vôbec.